">

Tectonic Framework And the Advantage of Mineral Resources of Oceania Region  Geological Bulletin of China, Zi, 2014

Authors: Zhongyou, Yao; Tiangang, Wang; Chaoyi, Fu; Chun, Ma; Liping, Qi; Hongjie, Kong; Chuansheng, Wang; Wenguang, Li; Gang, Chen.


“Series of Geological Maps of Oceania Region” Geological Bulletin of China, Zi, 2014

Authors:Gang, Chen; Zhongyou, Yao; Tiangang, Wang; Weihua, Gao; Hongjie, Kong; Di, Xin.


Properties Database Construction of Oceania Region Geological Bulletin of China, Zi, 2014

Authors:Gang, Chen; Zhongyou, Yao; Tiangang, Wang; Weihua, Gao; Hongjie, Kong; Di, Xin.


Geotectonic Background, Genetic Types And Metallogenic Characteristics of Papua New Guinea Copper Gold Deposits Geological Bulletin of China, Zi, 2014

Authors: Wenguang, Li; Chaoyi, Fu; Zhongyou, Yao; Di, Xin; Zhiliang, Ge; Xuexin, Song; Tiangang, Wang.


Metallogenic Epoch And Metallogenic Controlling Factors of Papua New Guinea Copper Gold Deposit Geological Bulletin of China, Zi, 2014

Authors: Xuexin, Song; Di, Xin; Tiangang, Wang; Xin, Sui; Lizi, Jing; Yan, Yang.


“Metallogenic characteristics and controlling factors of Ok Tedi copper gold deposit of Papua New Guinea

Geological Bulletin of China, Zi, 2014

Authors: Di, Xin; Jing, Liu; Lei, Li; Li, Ran; Xuexin, Song.


The Present Situation of And Consideration for the Geological Work in the Oceania Region Geological Bulletin of China, Zi, 2014

Authors: Zhongyou, Yao; Tiangang, Wang; Jinwei, Zhang; Gang, Chen; Hongjun, Li.


The application of Regression analysis method in the mine geological engineeringChina Building Materials Science and Technology 02, 2014

Authors: Jia, Jing; Fan, Ding; Peng, Jia; Lifeng, Hu; Zhengqiong, Peng.


"Geological Characteristics and Resource Potential Analysis of Broken Mica Deposit in Lingshou-Xingtang Belt"
Authors: Zhiliang Ge, Ruiguang Wang, Jianfeng Li, Chengjie Sun.

XML 地图 | Sitemap 地图